Şark kavimleri ve Şark medeniyetleri içinde İslâm’ın zuhuru, şüphe yok ki beşeriyet târihinin kaydettiği hamlelerin en keskini, birlik inancını tevîlsiz vaz’eden bir yeni üslûb ve nizâmın başlangıcıdır.

Read more

Share this Story

Osmanlı-Safevî ilişkileri, sosyo-ekonomik temelli çatışmaların yanı sıra dinî ve mezhebi çekişmelere de sahne olmuştur. Anadolu’nun hâkimiyetini ele geçirmek için Safevîler Şiîlik propagandası yaparken, Osmanlılar da Sünn­îliğin tam olarak yerleştirilmesi için gayret göstermiştir. Şüphesiz dinî ve mezhebî birliktelik beraberinde siyasî birlikteliği ...

Read more

Share this Story

Ehli Sünnet’e Göre:  Ehil Sünnet Kur’an’ın sıhhatine, ziyade ve noksan olmadığına ittifak etmiştir. Kur’an Arap dili kural ve usullerine uygun olarak anlaşılır. Ehli Sünnet Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğuna, hadis ve mahluk olmadığına, içinde batıl bir şeyin bulunmadığına ve müslümanların inanç ...

Read more

Share this Story

Birliğe yaklaşma hususunda onların ve bizim ortak kaynağımız olması gereken Kur’an-ı Kerim’i dahi kabul ettikleri din esaslarına göre, Sahabe (RA)’ın Peygamber (SAV)’den anladığının tam tersine yorumlamakta ve ayetlerin manalarını saptırmaktadırlar. Bunun da ötesinde Necef ulemasının büyüklerinden birisi olan Hacı Mirza ...

Read more

Share this Story

  Şia, imanın şartlarından olan kutsal “kitaplara iman”ı da reddediyor. Çünkü Şia, Kur’an-ı Kerim’in tahrif edildiğine ve bazı ayetlerin eksik olduğuna inanıyor.

Read more

Share this Story

1400 yildir Hz . Huseyin efendimizi vesile ederek kerbela uzerinden fitne tohumu eken Sia ‘nin ummeti bolmek ve parcalamak icin vasita olarak kullandigi KERBELA

Read more

Share this Story

 1400 yildir Hz . Huseyin efendimizi vesile ederek kerbela uzerinden fitne tohumu eken Sia ‘nin ummeti bolmek ve parcalamak icin vasita olarak kullandigi KERBELA  …

Read more

Share this Story

Şii mezhebinde gerek sahabe gerek Aişe Anamız olsun bir çok itikadi meselede Ehli Sünnetten ayrılan Şia Taifesine bazı sorular …  

Read more

Share this Story

Konuya başlamadan önce şunu belirtmekte fayda vardır: İslam Mezhepleri Tarihi kaynaklarında, Şia ’yı ifade etmek için Rafızîlik, Sünniliği ifade için ise Ehl-i Sünnet tabirleri kullanılır.   Bu nedenle, Şiilerin“Aslında burada Şia’dan değil Rafızîlerden bahsediliyor”türünden savunmaları değersizdir. Aşağıda bazı İslam alimlerinin görüş ve fetvalarına özet ...

Read more

Share this Story

Son yıllarda basında yansıyan haberlere göre İsrail ve Amerika İran’ı vurmakla tehdit etmektedir. İran’ın nükleer çalışma programı ABD, İsrail ve Batı’nın tepkisini çekmiştir. İran Şah Rıza Pehlevi döneminde İsrail’in müttefiki ve bölgedeki jandarmasıydı. İran gizli servisi SAVAK’ı İsrail gizli servisi ...

Read more

Share this Story

İRAN ve MEZHEBİ OLAN ŞİİLİĞİN GERÇEK YÜZÜ

Read more

Share this Story

40 Madde de Şia Akidesinin Batıl Olduğunun (İslam Uleması Tarafından Şiddetle reddedildiğinin) İsbatı !!!!

Read more

Share this Story

Site Hakkında


Sorsan Muhammediyim diyen veya Ali’denim diyen ama amel ve görüşleri asla yakınlarına bile uğramayan eski büyükleri inkar eden,

Alim ulema Müctehid tanımayan veya sahabe-i Kirama küfr eden yoldan sapmış diğer 72 fırka‘ ya Efendimizin (Aleyhisselam) neden dalalet ehl-i dediğini bu sitede sened ve kanıtlarıyla yakınen bulacaksınız.

Videolar

Translate