Şii  Mezhebi – itikadı ve İran Jeopolitigi

iran-ali-hamaney0

Şiiler ve İranlılardan inanılması çok güç olan bir video:

(more…)

Şark kavimleri ve Şark medeniyetleri içinde İslâm’ın zuhuru, şüphe yok ki beşeriyet târihinin kaydettiği hamlelerin en keskini, birlik inancını tevîlsiz vaz’eden bir yeni üslûb ve nizâmın başlangıcıdır.

(more…)

Osmanlı-Safevî ilişkileri, sosyo-ekonomik temelli çatışmaların yanı sıra dinî ve mezhebi çekişmelere de sahne olmuştur. Anadolu’nun hâkimiyetini ele geçirmek için Safevîler Şiîlik propagandası yaparken, Osmanlılar da Sünn­îliğin tam olarak yerleştirilmesi için gayret göstermiştir.

Şüphesiz dinî ve mezhebî birliktelik beraberinde siyasî birlikteliği getirecektir. Bu sebeple Osmanlı yönetimi, Anadolu’da Sünnî anlayışın yerleştirilmesini bu toprakla­rın Osmanlı hâkimiyetinde kalmasının bir garantisi olarak görmüştür.  Mese­leye Safevîler açısından bakılacak olursa, Doğu Anadolu onlar için ekono­mik ve siyasî açıdan mutlaka kontrol altında tutulması gereken stratejik önemi haiz bir bölgedir. Bu bölgede Osmanlı Devletinin hâkimiyetinin zayıflaması Safevîlerin işine yarayacaktır. (more…)

Ehli Sünnet’e Göre:  Ehil Sünnet Kur’an’ın sıhhatine, ziyade ve noksan olmadığına ittifak etmiştir. Kur’an Arap dili kural ve usullerine uygun olarak anlaşılır. Ehli Sünnet Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğuna, hadis ve mahluk olmadığına, içinde batıl bir şeyin bulunmadığına ve müslümanların inanç ve muamelatta ilk kaynağının Kur’an olduğuna inanırlar.
Şiiler’e Göre:  Bazılarına göre Kur’an sıhhatli değildir Kur’an Şii inançlarından herhangi biriyle çatıştığında mezheplerine uygun garip teviller yaparlar. Bu yüzden bunlara “Müteevvile” ismi verilmiştir. Daima Kur’an toplanırken ortaya çıkan ihtilafa işaret etmeyi severler. Kendi imamlarının sözleri onlara göre güvenilen teşri kaynağıdır.

(more…)

Birliğe yaklaşma hususunda onların ve bizim ortak kaynağımız olması gereken Kur’an-ı Kerim’i dahi kabul ettikleri din esaslarına göre, Sahabe (RA)’ın Peygamber (SAV)’den anladığının tam tersine yorumlamakta ve ayetlerin manalarını saptırmaktadırlar. Bunun da ötesinde Necef ulemasının büyüklerinden birisi olan Hacı Mirza Hüseyin b Muhammed Takıyyin-Nuri Et-Tabersi ki Şia bu alime çok saygı duyar ve severdi. Hatta öldüğünde (1320) onu Necef’te en mukaddes saydıkları EI-Meşhed el-Murtazavi binasında Sultan Nasır Lidinillah kızı Banu el-Uzma’nın odasına defnetmişlerdir. İşte bu Necefli alım 1292 senesinde imam Ali’ye nispet ettikleri kabrin yanı başında “Fasl-ul-Hıtab fi ispati Tahrifi Kitab-i Rabbil-Erbab” (Rabler Rabbinin Kitabını Tahrifi ispatta Son Söz) isimli kitabı telif etmiştir. (more…)

 

Şia, imanın şartlarından olan kutsal “kitaplara iman”ı da reddediyor. Çünkü Şia, Kur’an-ı Kerim’in tahrif edildiğine ve bazı ayetlerin eksik olduğuna inanıyor. (more…)

16
Ara

1400 yildir Hz . Huseyin efendimizi vesile ederek kerbela uzerinden fitne tohumu eken Sia ‘nin ummeti bolmek ve parcalamak icin vasita olarak kullandigi KERBELA (more…)

15
Kas

1400 yildir Hz . Huseyin efendimizi vesile ederek kerbela uzerinden fitne tohumu eken Sia ‘nin ummeti bolmek ve parcalamak icin vasita olarak kullandigi

KERBELA  … (more…)

13
Kas

Şia’ya Sorular (video)

Şii mezhebinde gerek sahabe gerek Aişe Anamız olsun bir çok itikadi meselede Ehli Sünnetten ayrılan Şia Taifesine bazı sorular …

 

şii-mezhebi

Konuya başlamadan önce şunu belirtmekte fayda vardır: İslam Mezhepleri Tarihi kaynaklarında, Şia ’yı ifade etmek için Rafızîlik, Sünniliği ifade için ise Ehl-i Sünnet tabirleri kullanılır.   Bu nedenle, ŞiilerinAslında burada Şia’dan değil Rafızîlerden bahsediliyor”türünden savunmaları değersizdir. Aşağıda bazı İslam alimlerinin görüş ve fetvalarına özet olarak yer verilmiştir. (more…)

SYRIASon yıllarda basında yansıyan haberlere göre İsrail ve Amerika İran’ı vurmakla tehdit etmektedir. İran’ın nükleer çalışma programı ABD, İsrail ve Batı’nın tepkisini çekmiştir. İran Şah Rıza Pehlevi döneminde İsrail’in müttefiki ve bölgedeki jandarmasıydı. İran gizli servisi SAVAK’ı İsrail gizli servisi Mossad eğitiyordu. (more…)

sii-planlari
İRAN ve MEZHEBİ OLAN ŞİİLİĞİN GERÇEK YÜZÜ

(more…)

Page 1 of 154:1 2 3 4 »Last »